தமிழ் | English

Ideological Lecturing Videos of
Tamilnadu State Board Curriculum

MAAZTER is a learning app which is developed for the TN students to study the higher secondary subjects in video format. This samacheerkalvi app is a competitive app, which is very useful for students to attain higher grades in Tamil Nadu board exam through video based learning. The main objective is to promote the Tamilnadu samacheer kalvi syllabus through this app to create a wide spread of unified education and awareness about the education to Tamil Nadu State Board students and their parents, which is the primary target.

Get now

Demo classes

தமிழ்

புள்ளி மின்துகளால் மின்னழுத்தம்

View

மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்க இணைப்பு

View

மின்புலக் கோடுகள்

View

English

Resistors in series & parallel

View

Electric potential

View

Electric field lines

View

தமிழ்

காந்தப் பிரிப்பு முறை

View

வெப்ப இயக்கவியல் தத்துவங்கள்

View

அலுமினியத்தின் பயன்பாடுகள்

View

English

Magnetic seperation

View

Thermodynamic principle of metallurgy

View

Chemical extraction of aluminium

View

தமிழ்

அணிகள் அறிமுகம்

View

பயிற்சி 1.2 கணக்கு-1 (i)

View

பயிற்சி 1.5 கணக்கு-4

View

English

Introduction of matrix

View

Exercise 1.2 Problem 1 (i)

View

Exercise 1.5 Problem 4

View

தமிழ்

கருவுறாக்கனிகள்

View

மகரந்தச் சேர்க்கை முகவர்கள்

View

பெருவித்துருவாக்கம்

View

English

Parthenocarpy

View

Agents of pollination

View

Megasporogenesis

View

தமிழ்

இருசம பிளவு

View

பல பிளவு

View

பாலிலி இனப்பெருக்கம்

View

English

Asexual reproduction

View

Binary fission

View

Multiple fission

View

Testimonial

Landing Page

View

Sign Up Page

View

Sign Up Steps Page

View

Home Page

View

Instructor Studio Dashboard Page

View

Courses Page

View

Analyics Page

View

Create New Course Page

View

Dashboard Page

View

Purchased Courses Page

View

Messages Page

View

Notification Page

View

Maazter features

Maazter

Ideological videos

Maazter

Optimized training

Maazter

Curriculum based lectures

Maazter

Topic based examples

Maazter

Versatile teachers

Maazter

AI-based mobile app